Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě x-dekorace.cz Podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

 ZF-trade s.r.o.  
Fatranská cesta 2187/68
03852 Sučany
Slovenská republika 

IČO: 51134276
DIČ2120600757
 

 (Dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl.Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č.102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, občanského zákoníku a zák. č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva vzniká na základě požadavku zákazníka přes elektronický obchod www.x-dekorace.cz. Smlouva se uzavírá mezi provozovatelem a zákazníkem. Pro uzavření smluvního vztahu je třeba, aby zákazník udělal objednávku na stránce provozovatele a poskytl mu kontaktní a osobní údaje. Prodávající se zavazuje nepoužít a také nezveřejnit tyto údaje třetím osobám.

Po odeslání objednávky (stisknutím tlačítka "Objednávka s povinností platby") bude zákazníkovi odeslána automatizovaná zpráva potvrzující bezproblémové uzavření obchodní smlouvy. Potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany.

Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou cenu, s čímž je výslovně seznámen před odesláním objednávky. Součástí dodávky je faktura, která slouží zároveň i jako dodací list, návod a jiné potřebné dokumenty. Pokud se v dodávce nenacházejí potřebné dokumenty zákazník je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. Provozovatel je povinen v co nejkratším čase zákazníkovi požadované dokumenty dodat.

Ve smyslu zákona se objednatel zavazuje, že převezme zboží a zaplatí požadovanou částku. V případě pokud tak neučiní, je povinen zaplatit všechny náklady s poštovným a balným. Veškerá argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. Neobdržení oznámenky apod.) Jsou považovány za účelové. V případě nezaplacení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodávajícím jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám nic jiného, než si uplatnit pokutu podle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuálně postoupit k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

Platební podmínky, dodací podmínky a možnosti dopravy

Za objednané zboží může zákazník zaplatit prostřednictvím:

Dobírka - zákazník zaplatí za zboží v hotovosti při převzetí zásilky

Dodání zboží je realizováno v co nejkratším čase dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. Každý zboží má uvedenou dostupnost zboží avšak provozovatel si vyhrazuje změnu dostupnosti zboží. Pokud nebude u zboží uvedeno jinak, nebo pokud se strany nedohodnou jinak, maximální lhůta pro vyřízení objednávky bude do 30 dnů od jejího doručení. Zboží, které máme skladem a je objednané do 10:00, odesíláme ještě v den objednání. Doporučujeme však zákazníkovi ověřit dostupnost zboží ještě telefonicky.

Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo zpoždění dodávky zaviněné doručovatelem. Zboží je třeba zkontrolovat ihned při převzetí. Při zjištění závady je třeba hned kontaktovat provozovatele.

Možnosti dopravy:
 
1. Kurýr GLS - všechny balíky (80kč  s DPH)
 
 
Ochrana osobních údajů
 
Provozovatel shromažďuje a zpracovává spotřebitelem poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem, ve znění Zákona č. 122/2013 Z.z o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Zákazník používáním tohoto internetového obchodu souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech.Zákazník svou registrací na internetovém obchodě www.x-dekorace.cz souhlasí, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky.Provozovatel se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci. Na požádání zákazníka je možné osobní údaje z naší databáze vymazat.

Odstoupení od smlouvy
 
V souladu s ustanoveními zák. č. 102/2014 CFU o ochrane spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů má zákazník právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, úplného převzetí zboží zákazníkem nebo třetí stranou, kterou zákazník pověřil převzetím zboží. Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit 2 způsoby: Dopisem - list zašlete na adresu:

 ZF-trade s.r.o.  
Fatranská cesta 2187/68
03852 Sučany
Slovenská republika 


Emailom - obchod@x-dekorace.cz Pro urychlení odstoupení doporučujeme zákazníkům aby vyplnili formulář zasílaný spolu se zbožím nebo v objednávce zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu a následně zaslali i dopis, avšak není to nutné a stačí využít pouze jednu z možností.Po odstoupení od smlouvy budou zákazníkovi odeslány všechny úhrady, které uhradil v souvislosti uhrazením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k zákazníkovi. Toto se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud zákazník zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platba je zákazníkovi vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy. Úhrada bude zrealizována stejným způsobem jaký byl použit při platbě pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu. Zboží je třeba zaslat nebo přinést na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Zásilky je třeba zasílat bez dobírky.Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí si strany všechny vzájemně přijatá plnění. Proto pokud dojde k uplatnění tohoto práva, zákazník je povinen dodržet následující podmínky k vrácenému zboží: - vrácené zboží by měl být v původním obale- vrácené zboží by neměl jevit známky používání - vrácené zboží by měl být nepoškodený- vrácené zboží musí být kompletní (včetně návodu o způsobu používání, příbalového letáku a podobně, pokud byly součástí balení výrobku) Pokud je vrácené zboží poškozeno prodávající má pravo vymáhat částku za poškození zboží z prodejcem vrácených peněz kupujícímu pomocí soudního konania.Tovar je třeba zkontrolovat ihned při převzetí! Při zjištění závady je třeba hned kontaktovat prevádzkovateľa.Kupujúci nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je: a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit, c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze, d ) prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil, e) prodej novin, časopisů a periodického tisku, f) loterie a jiné podobné hry.Záručné podmínky a reklamáciePredávajúci poskytuje záruku na zboží v délce 24 mesi Acovim, záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí, při zjištění vady je to povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny kupujícím.Pokud prodávající může vyloučit zavinění kupujícím, kupující má právo: a) odstoupit od smlouvy b) žádat o výměnu zboží c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny Kupující má právo uplatnit si reklamaci poštou nebo dopravní službou, kde zašle včetně vadného zboží i kopii daňového dokladu a žádost o reklamaci, kde popíše rozsah vady tovaru. Kontaktujte nás na mail: obchod@x-dekorace.cz! Organ dozoruInšpektorát SOI pro Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 obor technickejkontroly výrobků a ochrany spotřebitele

 

Informace o možnosti a podmínkách řešení sporu pomocí systému alternativního řešení sporů:

 

1.Nakupujúci - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na e email uvedený v kontaktech), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebovatel

má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFUNávrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFUSeznam subjektů ARS je možné nalézt na stránkách Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. 

 

2.Spotrebiteľ může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

 

3.Alternatívne řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.Ďalšie informáciePodrobnejšie informace o celé problematice naleznete v Zákoně č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, v nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 524/2013 a v Zákoně č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (znění od 1.2.2016). Závěrečná ustanovení Veškeré vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku a zák. č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonov.Predávajúci si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit v případě potřeby a podle legislativních změn. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem, porozuměl mu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

Ochrana osobních údajů
 

  • Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

Provozovatel stránky zodpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR)

 

1. Dotyčná osoba - kupující / návštěvník webstránky, provozovatel - provozovatel internetového obchodu

2. Příjemci osobních údajů účetní společnost, kurýr DHL, kurýr GLS

3. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotyčné osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Jde např. o právo podat stížnost orgánu dozoru, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 

  • Zpracování osobních údajů pro účely uskutečnění objednávky

1. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění smlouvy.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracování osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Doba uchovávání osobních údajů - 20 let

 

  • Zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací

Pro zpracování osobních údajů pro účely zasílání marketingových informací, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

3. Doba uchovávání osobních údajů - 5 let

 

  • Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies

6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.

 

Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies, platí obecné informace ke zpracování osobních údajů uvedených výše, a také:

1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz, ceneo.pl

Cookies su malé množství dat, které servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

2. Právní základ zpracování osobních údajů: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

3. Doba uchovávání osobních údajů - Soubory cookie používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie," které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. "Persistent cookie", které zůstávají uložené ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, než je ručně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče.

Copyright 2018 - 2024 © x-dekorace.cz